Mrożek-Budzyn (Polska 2008)

„Zależność między realizacją szczepień skojarzoną szczepionką przeciw odrze śwince i różyczce a liczbą rozpoznawanych przypadków autyzmu u dzieci”, Dorota Mrożek-Budzyn, Agnieszka Kiełtyka, Przegląd Epidemiologiczny 2008, tom 62, nr 3

Dokument źródłowy

Zależność między realizacją szczepień skojarzoną szczepionką przeciw odrze śwince i różyczce a liczbą rozpoznawanych przypadków autyzmu u dzieci

[Aktualizacja 04 2012: powyższa publikacja nie została uwzględniona przez instytucje Institute of Medicine i nie jest częścią utworzonego przez tą instytucję Raport Institute of Medicine (IOM) z 2011 roku pt. „Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality”, który zawierał m.in. przegląd literatury nt. związku między autyzmem i szczepionką MMR]

Intencja badania

Celem pracy jest zbadanie, czy ze wzrostem odsetka dzieci zaszczepionych szczepionką MMR rosła także liczba nowo rozpoznawanych przypadków autyzmu u dzieci.

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na dzieciach mieszkających w województwie małopolskim. Z opisu wynika, że dzieci ujęte w badaniu o zdiagnozowanym autyźmie dziecięcym lub zaburzeniami z cechami autyzmu to dzieci prawdopodobnie urodzone w latach 1997 – 2005.
 • Pochodzenie danych o zdiagnozowanych przypadkach autyzmu lub zaburzeniach o cechach autyzmu:

„Źródłem danych o liczbie zdiagnozowanych dzieci była dokumentacja medyczna pacjentów z oddziału psychiatrii dzieci (jedynego na terenie województwa małopolskiego posiadającego oddział dla dzieci z autyzmem) oraz poradni zdrowia psychicznego, w których prowadzona jest diagnostyka autyzmu dziecięcego.”

 • Pod uwagę zostały wzięte następujące typy zaburzeń ze spektrum autyzmu według klasyfikacji ICD10:

„Dane obejmowały liczbę nowych przypadków autyzmu dziecięcego (ICD10; F84.0), autyzmu atypowego (ICD10; F84.1), a także innych całościowych zaburzeń rozwojowych, w których występują zaburzenia autystyczne (ICD10; F84.8 i F84) (…)”

 • Pochodzenie danych o wyszczepialności MMR:

„Dane dotyczące stanu zaszczepienia dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce pochodzą z biuletynów PZH „Szczepienia ochronne w Polsce.”

 • W badanym okresie 1999 – 2006 dzieci były szczepione MMR w drugim lub trzecim roku życia:

„Ponieważ zaburzenia autystyczne są wykrywane między trzecim a piątym rokiem życia dziecka, a objawy autyzmu dziecięcego pojawiają się przed trzecim rokiem życia, analizowano wpływ szczepienia dzieci szczepionką MMR zastosowaną przed upływem drugiego lub trzeciego roku życia.”

 • Wyszczepialność MMR dla danego roku porównywana została do liczebności nowych diagnoz autyzmu lub schorzeń całościowych z zaburzeniami autystycznymi:

„Analizę przeprowadzono dla corocznej liczby nowych przypadków autyzmu dziecięcego oraz nowych przypadków wszystkich schorzeń całościowych z zaburzeniami autystycznymi. (…) Za pomocą regresji liniowej obliczono trendy czasowe liczby rocznie wykrywanych nowych przypadków badanych chorych oraz odsetka zaszczepionych dzieci. Obliczono także korelację rang Spearmana dla zależności między odsetkiem zaszczepionych w danym roku a liczbą nowych przypadków w tym samym roku i w roku następnym.”

 • Liczebność diagnoz autyzmu w dokumentacji kliniki i ośrodków zdrowia psychicznego dla lat 1999-2006 wynosi około 50 przypadków (odczyt na podstawie wykresu nr 1). Zastosowanie regresji liniowej pokazuje spadek liczebności diagnoz autyzmu.
 • Liczebność diagnoz zaburzeń o cechach autyzmu dla lat 1999 – 2006 wynosi około 200 przypadków (odczyt na podstawie wykresu nr 2). Zastosowanie regresji liniowej pokazuje wzrost liczebności diagnoz zaburzeń o cechach autyzmu.
 • Autorki wymieniają czynnik możliwej niekompletności danych:

„Brak oficjalnej rejestracji rozpatrywanych zaburzeń rozwojowych nie daje pewności, że zbierane z poradni na terenie województwa małopolskiego dane są kompletne. Dane mogą być zaniżone, ponieważ istnieje możliwość diagnozowania i leczenia dzieci poza obszarem województwa. Przyjęto założenie, że dane są podobnie obciążone w każdym analizowanym roku dlatego, mimo iż nie pozwalają na obliczenie współczynników zapadalności, są wystarczające do wyznaczenia trendów i zależności od stanu zaszczepienia dzieci szczepionką MMR.”

 • Ograniczenia w interpretacji badań populacyjnych:

„Niniejszą analizę przeprowadzono na poziomie populacyjnym, co jest związane z koniecznością zachowania dużej ostrożności przy interpretowaniu wyników, niemniej brak współzależności między powszechnością szczepień MMR a częstością autyzmu w poszczególnych latach jest wyraźny. Nieco bardziej problematyczny jest brak korelacji między szczepieniami a chorobami rozwojowymi z cechami autystycznymi. W przypadku tej grupy chorób obserwuje się jednak dużą zmienność liczby rokrocznie zdiagnozowanych dzieci, niezwiązaną ze szczepieniami. Ponieważ wyniki analiz ekologicznych mogą być jedynie inspiracją do badań opartych na danych indywidualnych, także to opracowanie powstało jako analiza wstępna do realizowanych obecnie badań kliniczno-kontrolnych nad wpływem szczepień MMR na występowanie autyzmu u dzieci.”

Wyniki/wnioski autorów

„Z każdym rokiem odsetek trzylatków zaszczepionych tą szczepionką zwiększał się średnio o 11%. Wzrostowi temu nie towarzyszył jednak istotny statystycznie wzrost liczby nowo zdiagnozowanych dzieci z autyzmem dziecięcym, czy też zaburzeniami autystycznymi.”

„W przypadku autyzmu dziecięcego w badanym okresie stwierdzono nawet spadek (jednak nieistotny statystycznie) liczby nowo zdiagnozowanych przypadków.”

„Nie znaleziono także zależności między odsetkiem dzieci zaszczepionych w poszczególnych latach, a standaryzowaną na wiek liczbą nowo zdiagnozowanych przypadków zarówno autyzmu dziecięcego, jak i zaburzeń rozwojowych z cechami autystycznymi. Zależności tej nie stwierdzono także korelując liczbę dzieci zaszczepionych w danym roku z liczbą zachorowań w roku następnym.”

Podsumowanie własne

 • Bardzo prawdopodobna niekompletność danych dla wybranych zaburzeń ze spektrum autyzmu. W badaniu ponadto pominięto następujące formy zaburzeń ze spektrum autyzmu według ICD10: dziecięce zaburzenia dezintegracyjne F84.3, zespół Aspergera F84.5, całościowe zaburzenie rozwoju (nie określone) F84.9.
 • Brak komentarza autorek do zauważalnego trendu wzrostowego dla zaburzeń o cechach autyzmu: dane na wykresie nr 2 dla wszystkich lat oprócz roku 2004 pokazują wzrost liczby diagnoz zaburzeń o cechach autyzmu wraz ze wzrostem procentowego użycia MMR, mimo zmniejszania się z roku na rok populacji dzieci w województwie małopolskim.
 • Potencjalne użycie wniosków z tego badania w rozmowach z rodzicami autystycznych dzieci zostało przedstawione w podsumowaniu publikacji Mrożek-Budzyn (Polska 2009).

Krytyczne spostrzeżenia

 • Publikacja nie wspomina o innych czynnikach możliwej niekompletności danych dla wybranych kategorii wg. klasyfikacji ICD10, np. dzieci diagnozowane poza publicznymi ośrodkami zdrowia psychicznego i kliniki psychiatrycznej, dzieci błędnie zdiagnozowane (np. jako chore na chorobę umysłową), dzieci z niezdiagnozowanym autyzmem i inne.
 • Informacje prywatnego ośrodka diagnozującego autyzm – Fundacji Synapsis – o liczbie dzieci autystycznych (bez podania klasyfikacji wg. ICD10) w woj. mazowieckim przedstawiają szacowaną ilość zachorowań na autyzm dla województwa mazowieckiego (liczba ludności większa o 40% od małopolskiego) oraz problemy związane z ustaleniem kompletnej liczby chorych na autyzm:

Na podstawie informacji z różnych instytucji i placówek, własnych statystyk Fundacji SYNAPSIS oraz pilotażowych badań ilości orzeczeń o niepełnosprawności na Mazowszu w 2006 r., liczbę dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem na terenie woj. mazowieckiego (bez osób dorosłych) w 2008 r. szacowano na powyżej 1000 osób. Dodatkowo w bazie Fundacji znajduje się ponad 300 zidentyfikowanych dorosłych osób z autyzmem z woj. mazowieckiego (osób tych musi być znacznie więcej, ponieważ Fundacja nie prowadziła działań identyfikujących mających na celu stworzenie takiej listy, a jej powstanie wyniknęło ze zgłoszeń samych rodziców osób z autyzmem zainteresowanych pomocą ze strony Fundacji).

 • Na wykresie nr 1 autorki przedstawiły zidentyfikowane w dokumentacji medycznej przypadki autyzmu dziecięcego. Według tego wykresu w województwie małopolskim w roku 2004 i 2006 nie zdiagnozowano ani jednego dziecka z autyzmem dziecięcym. Dla lat 1999 – 2006 liczba diagnoz autyzmu dziecięcego wynosiła około 50 przypadków (odczyt własny z wykresu). Liczebność nowych diagnoz autyzmu dziecięcego dla dzieci szczepionych w latach 2005 – 2006 jest niekompletna (dzieci szczepione w drugim lub trzecim roku życia), ponieważ autyzm dziecięcy ujawnia się do trzeciego roku życia, autorki nie przedstawiają danych dla roku 2007-2009. Z wyników badania Mrożek-Budzyn (Polska 2009) przeprowadzonego na dzieciach z małopolski wynika, że:

– autyzm dziecięcy lub atypowy był najczęściej diagnozowany, gdy dziecko miało 3 lata,

w wieku 5 lat 90,0% dzieci miało postawioną diagnozę autyzmu dziecięcego lub atypowego.

 • Na wykresie nr 2 autorki przedstawiły zidentifkowane w dokumentacji przypadki zaburzeń z cechami autyzmu. Według tego wykresu w województwie małopolskim dla lat 1999 – 2006 liczba diagnoz wynosiła około 200 przypadków (odczyt własny z wykresu). Liczebność nowych diagnoz zaburzeń o cechach autyzmu dla dzieci szczepionych w latach 2004 – 2006 jest niekompletna (dzieci szczepione w drugim lub trzecim roku życia), ponieważ opisane zaburzenia ujawniają się do piątego roku życia, autorki nie przedstawiają danych dla lat 2007 – 2009.
 • Autorki słusznie zwracają uwagę na zasadę, że badania ekologiczne (jak i inne typy badań populacyjnych) nie powinny być interpretowane bez badań indywidualnych„. Przedstawione polskie materiały i komunikaty na temat hipotezy związku między tiomersalem a zaburzeniami neurologicznymi na stronie RTĘĆ a AUTYZM? pokazują, że ta hipoteza została odrzucona głównie na podstawie badań populacyjnych.
Reklamy
%d blogerów lubi to: